هاست SSD ایران

plan IR-A 2GB
 • فضا 2GB
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited
plan IR-B 3GB
 • فضا 3GB
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited
plan IR-C 5GB
 • فضا 5GB
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited
plan IR-D 10GB
 • فضا 10GB
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited