گواهی نامه SSL

Positivessl - Single

یک ساله 101,000 تومان
دوساله 173,000 تومان

 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • بله صدور آنی
 • خیر پشتیبانی از دامنه IR
 • خیر پشتیبانی از ساب دامین
 • خیر نیاز به ارسال مدارک برای صدور
Positivessl - Wildcard

یک ساله 650,000 تومان

 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • بله صدور آنی
 • خیر پشتیبانی از دامنه IR
 • بله پشتیبانی از ساب دامین
 • خیر نیاز به ارسال مدارک برای صدور