ماژول های whmcs

ماژول درگاه های بانکی مستقیم

نصب آسان
ثبت رسید دیجیتالی صادر شده توسط بانک در WHMCS
ارائه Admin panel برای ماژول در قسمت مدیریتی WHMCS
بانک ملت,ملی,سامان,آسان پرداخت ,پاسارگاه,رفاه,شهر,اقتصاد نوین